PRIVACY BELEID

Laatst bijgewerkt op: 29/11/2021

In geval van tegenspraak heeft de Spaanse versie voorrang.

DE ADMINISTRATOR zal er te allen tijde voor zorgen dat het gebruik van de website, de inhoud ervan en de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker op de meest correcte wijze geschiedt. Daartoe kan de gebruiker steeds zijn recht van toegang, rectificatie, annulering of verzet uitoefenen, dit alles in getrouwe overeenstemming met de nationale richtlijnen, en kan de gebruiker contact opnemen met DE ADMINISTRATOR op het op de website gepubliceerde e-mailadres. Om de juistheid van de gegevens te verifiëren, zal samen met elk formulier voor het verzamelen van persoonlijke gegevens, of in de diensten waarin het contact e-mailadres van de gebruiker vereist is, het bestaan en de aanvaarding van de specifieke voorwaarden voor de verwerking van hun gegevens bekend worden gemaakt, met informatie over de verantwoordelijkheid van het gecreëerde bestand, het adres van de verantwoordelijke, en hoe hun rechten kunnen worden uitgeoefend, ook genoemd in de vorige paragraaf van deze voorwaarden. Op geen enkel moment zal DE ADMINISTRATOR het bestand in zijn bezit met derden delen.

Evenzo verbindt DE ADMINISTRATOR zich ertoe om te allen tijde de toestemming van de gebruiker te vragen voor de verwerking van zijn e-mail voor commerciële doeleinden, en zal hij hem informeren over het platform dat gebruikt wordt voor het beheer van e-mailmarketing.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

DE ADMINISTRATOR is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de website, evenals van de elementen die deze bevat, die, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt, zijn: afbeeldingen, geluid, foto’s, audio, video, software, teksten, merken, logo’s, kleurencombinaties, structuur, ontwerp, selectie van gebruikte materialen, programma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, en de reproductie, verspreiding en openbare mededeling, met inbegrip van de wijze van beschikbaarstelling, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de website, op welke drager en met welk technisch middel dan ook, met of zonder commerciële bedoelingen, zonder de toestemming van DE ADMINISTRATOR, is uitdrukkelijk verboden.

De gebruiker verbindt zich ertoe het auteursrecht van THE ADMINISTRATOR te respecteren, en mag het dus bekijken, afdrukken, opslaan in een elektronisch of virtueel apparaat, maar enkel en alleen voor persoonlijk en privégebruik, en mag het op geen enkel moment verdelen, reproduceren, al dan niet tegen betaling, aan derden, of enige transformatie ervan uitvoeren. In elk geval moet u altijd het auteurschap van DE ADMINISTRATIEVERSTREKKER en de website vermelden wanneer u beslist om een van de inhoud te delen op een sociaal netwerk, en mag u op geen enkel moment een van de inhoud geheel of gedeeltelijk wijzigen.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

DE ADMINISTRATOR heeft alle nodige technologische maatregelen getroffen op de website om schade van welke aard dan ook te voorkomen die zou kunnen leiden tot, bij wijze van voorbeeld: fouten of weglatingen in de inhoud, onbeschikbaarheid van de website of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud of in de gegevens van de gebruikers, en kan niet verantwoordelijk worden gesteld als op enig moment een van deze maatregelen faalt als gevolg van oneigenlijk en/of misbruik door een derde partij.

De gebruiker moet zich te allen tijde onthouden van het wissen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van beveiligingen of beveiligingssystemen die op de website zijn geïnstalleerd.

WIJZIGINGEN

De ADMINISTRATOR behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle wijzigingen aan te brengen die hij geschikt acht voor de website, waarbij hij zowel de inhoud en de diensten die via dezelfde website worden aangeboden, als de manier waarop deze worden gepresenteerd of gesitueerd, evenals het ontwerp en de structuur van de website, kan wijzigen, verwijderen of toevoegen.

LINKS

DE ADMINISTRATOR heeft geen controle over de links en/of externe inhoud die op de website kunnen bestaan, en is er daarom niet verantwoordelijk voor, noch garandeert hij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, waarheidsgetrouwheid of geldigheid van enig materiaal of enige informatie die daarin is vervat, en deze externe links mogen niet worden opgevat als een mogelijke associatie, fusie, samenwerking of deelname met de eigenaar en/of beheerder van het webdomein waaraan zij zijn gekoppeld.

RECHT OP UITSLUITING

DE ADMINISTRATOR behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, de toegang tot de website en/of de aangeboden diensten te ontzeggen of in te trekken voor gebruikers die zich niet aan deze voorwaarden en bepalingen houden.