VOORWARDEN EN BEPALINGEN

Laatst bijgewerkt op: 29/11/2021

In geval van tegenspraak heeft de Spaanse versie voorrang.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De verantwoordelijkheid en eigendom van het webdomein https://www.cenetherlands.nl/, alsmede de bijbehorende sociale netwerken en website, hierna te noemen de “Website”, berust bij CENL-SWNL , hierna te noemen “DE ADMINISTRATOR“, KvK nummer 75329069 , met fiscaal (niet fysiek) adres voor deze doeleinden aan de Laan van Nieuw Guinea 13, postcode 3531JA, Utrecht, en met als contact e-mail adres info@cenetherlands.nl.

GEBRUIKERS

Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die door de website bladert en toegang krijgt tot een van de pagina’s of onderdelen daarvan, waarbij de loutere toegang tot en/of het gebruik van deze website volstaat, en die door deze toegang en/of dit gebruik de voorwaarden en bepalingen aanvaardt die hierin zijn weergegeven.

In het geval dat de gebruiker overgaat tot de aankoop van een van de producten van DE ADMINISTRATOR, zal het verkoopsbeleid ook van toepassing zijn, dat verplicht moet worden nageleefd.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Alle grafische, tekstuele, multimedia-informatie, foto’s, afbeeldingen, video’s, of enig ander digitaal bestandsformaat die op de website te vinden zijn, hierna te noemen “de inhoud”, behoren toe aan DE ADMINISTRATOR tenzij anders vermeld en zijn beschermd door nationale en internationale copyrightwetten.

De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de website, en mag deze niet gebruiken om:

Activiteiten te verrichten die onwettig of illegaal zijn of in strijd met de goede zeden, de goede gewoonten, de goede trouw en de openbare orde;
Opmerkingen te maken of inhoud of propaganda te verspreiden van racistische, xenofobe, pornografische of terroristische aard, of die de mensenrechten of burgerrechten in het algemeen schenden;
Schade berokkenen aan de fysieke, intellectuele of morele persoon van DE ADMINISTRATOR, zijn leveranciers of derden;
Computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken, te introduceren of te verspreiden;
Pogingen om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de e-mail accounts van andere gebruikers en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.

DE ADMINISTRATOR behoudt zich het recht voor om commentaren te verwijderen die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn, die de jeugd of de kinderjaren, de openbare orde of de openbare veiligheid schenden of die, naar zijn mening, niet geschikt zijn voor publicatie. In elk geval zal DE ADMINISTRATOR niet verantwoordelijk zijn voor de meningen die door gebruikers worden gegeven in een opinie-instrument op de website.

VERKOOPBELEID

Onder koper wordt verstaan eenieder die producten of diensten die op de website worden getoond, verwerft of wenst te verwerven, ongeacht of het gaat om:

  • Betalingen
  • Lidmaatschappen
  • Cursussen

WETTELIJKE ACTIES

DE ADMINISTRATOR kan te allen tijde civiel- of strafrechtelijke stappen ondernemen tegen elke persoon die misbruik maakt van de inhoud die op de website wordt weergegeven, of die deze voorwaarden schendt. De Nederlandse wetgeving is te allen tijde van toepassing en in geval van een geschil onderwerpen de partijen zich aan de jurisdictie van Nederland als de woonplaats van de eigenaar van de website.

WIJZIGING VAN DEZE WETTELIJKE KENNISGEVING EN DUUR

DE ADMINISTRATOR kan het beleid en de voorwaarden die hierin worden uiteengezet, te allen tijde wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, en zij blijven van kracht zolang zij naar behoren zijn gepubliceerd.