Om te praten over de CENL Code of Ethics, is het belangrijk om eerst te begrijpen waarom we geloven dat een ethische code nodig is en wat deze bijdraagt ​​aan een vereniging als de onze.

Spanish Scientists in the Netherlands, of CENL zoals we dat in de praktijk kennen, is in 2019 opgericht met zeer brede en tegelijkertijd specifieke doelstellingen. Breed in de zin dat we vele fronten bestrijken (verspreiding, communicatie, vertegenwoordiging, aanspreekpunt) en specifiek in de zin dat we een zeer gedefinieerde gemeenschap vertegenwoordigen (Spaanse wetenschappers die in dat land wonen en werken), die wordt beheerst door wetenschappelijk bewijs. Als vereniging richten we ons tot verschillende groepen: volksvertegenwoordigers, de samenleving, twee landen met verschillende culturen maar historisch verenigd. Als individuen mogen we niet vergeten dat de wetenschappelijke gemeenschap divers is in meningen, achtergrond en manier om de wereld te begrijpen; Kortom, we zijn mensen, gelijk aan die van andere groepen waarmee we omgaan.

We leven in een gouden eeuw van communicatie op grote schaal, waarin we kunnen communiceren en leren van mensen die we nog nooit persoonlijk hebben ontmoet; maar ook deze communicatie is zo snel en kort geworden dat er regelmatig misverstanden ontstaan. Sociale en persoonlijke relaties zijn complexer geworden. Daarom zijn wij van mening dat een vereniging die zo divers is als de onze, qua structuur, doelstellingen, leden en belangengroepen, enkele basisregels nodig heeft die ons verplichten om te goeder trouw te handelen. We moeten tegelijkertijd neutraal zijn in onze interacties met instellingen, openstaan ​​voor de samenleving, flexibel zijn in onze interne interacties en trouw zijn aan wetenschappelijk bewijs.

Daar ontstond de oprichting van de Ethische Commissie van CENL. Samengesteld uit drie vrijwillige leden, plus een lid van de raad van bestuur als contactpersoon, werd ons de taak toevertrouwd om de ethische code op te stellen en ervoor te zorgen dat deze wordt nageleefd. De eerste stap was; maar om het vorm te geven was ingewikkelder: wat zou onze ethische code moeten bevatten?

Aangezien een ethische code een document is dat de principes en waarden bevat die de vereniging en degenen die haar vormen zouden moeten beheersen, beginnen we met het definiëren van deze waarden:

  1. Respect, verdraagzaamheid en dialoog: Een essentieel kenmerk van de vereniging is de veelheid en diversiteit van haar leden, als weerspiegeling van de veelheid en diversiteit van elke menselijke samenleving. We moeten deze diversiteit onder onze leden omarmen en vieren. Daarom zijn respect, tolerantie en dialoog fundamentele waarden van CENL.
  2. Transparantie: Als vereniging streven we naar participatie en tweerichtingsverkeer tussen leden en functies. In samenhang neemt CENL transparantie aan als een essentiële waarde van haar activiteit, geconcretiseerd in de toegankelijkheid en traceerbaarheid van haar besluiten, processen en gegevens van openbare aard.
  3. Verantwoordelijkheid en inzet: Het lidmaatschap van CENL en de mate van participatie en betrokkenheid van elk lid bij de vereniging zijn volledig vrijwillig. Leden die dat willen, kunnen op vele manieren actief betrokken worden bij de vereniging en nemen zo verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de teams waarmee ze werken.
  4. Professionaliteit: Als vereniging van wetenschappers en onderzoekers is het handhaven van wetenschappelijke kwaliteitsnormen een belangrijke waarde bij CENL. Als actieve wetenschappers moeten we ons houden aan goede onderzoekspraktijken die voldoen aan de vier basisprincipes van betrouwbaarheid, eerlijkheid, respect en verantwoordelijkheid die zijn opgenomen in de Europese Gedragscode voor Wetenschappelijke Integriteit.
  5. Neutraliteit en onafhankelijkheid: CENL is een onafhankelijke vereniging van overheidsinstellingen en agenten. Onafhankelijkheid en neutraliteit, zowel ten aanzien van politieke belangen als privébelangen, zijn dan ook essentiële waarden van de vereniging. Deze moeten worden toegepast op de promotie- en verspreidingsactiviteiten van het wetenschappelijk beleid en op de institutionele betrekkingen van de vereniging.

De tweede functie van een ethische code is om als basis te dienen voor het oplossen van conflicten wanneer deze zich voordoen. Hierin valt de CENL Code of Ethics op door een gedetailleerde lijst van 40 artikelen die in drie verschillende delen uiteenvallen, ten eerste, duidelijke definities van de concepten van overtreding, sanctie, garanties en verantwoordelijkheden van de leden; vervolgens beschrijvingen van de soorten schendingen van de waarden van de vereniging en de bijbehorende sancties; en ten slotte de tuchtprocedure in geval van overtreding. Het uiteindelijke doel was om een ​​Code te creëren die betrouwbaar, begrijpelijk, flexibel en vooral een proces is dat de waardigheid en vrijheid van mensen garandeert.

De Ethische Code werd ter raadpleging aan de leden voorgelegd en later bekrachtigd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2022. Trouw aan onze intentie om van deze Code een plaats van discussie en samenhang voor onze leden te maken, staat het document voortdurend open voor suggesties voor verbetering. worden beoordeeld door de commissie. In 2023 zijn twee verbetervoorstellen ontvangen, waaruit dit jaar een aanpassing van de Code is voortgekomen, gepresenteerd en bekrachtigd in de Algemene Vergadering. Het is dus een levend en dynamisch document, zoals we willen dat CENL is.

Van de CENL Ethics Commission waarderen we oprecht de interesse en steun die we van onze leden hebben gekregen, en we beloven te blijven werken met transparantie, dialoog, professionaliteit en onafhankelijkheid om van deze vereniging een gemeenschap voor al haar leden te maken.

Kun je ons helpen om meer te worden? Word lid en doe mee. Zeg het voort op de netwerken. Neem contact met ons op en vertel ons over uzelf en uw project.

Comité Ético

Comité Ético

Noelia Lozano, PhD en Biomedicina

Elena Sánchez, PhD en Química Analítica

Sara Serrano, PhD en Historia